Szociális célú tűzifa támogatás igénylése

Szociális célú tűzifa támogatás

 

 

A Belügyminisztérium a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendeletben rögzítette a támogatás feltételeit. Bakonyjákó község vonatkozásában a támogatás mértéke 12.000 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 2.000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján, az Önkormányzat által igényelt 68 m3(erdei) mennyiségből Bakonyjákó község 36 m3 (erdei) keménylombú tűzifát kapott, a támogatás összege 553.517,-Ft.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a támogatást igénybe kívánja venni, és az önrészt, valamint a szállítás költségeit vállalja. A 14/2013.(XI.28.)önkormányzatirendeletben határozta meg a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit, melyek az alábbiak:

A támogatás odaítélésénél előnyt élvez, aki

a)      aktív korúak ellátására,

b)      időskorúak járadékára,

c)      adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

d)     lakásfenntartási támogatásra

jogosult.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 m3 tűzifa. A tűzifa támogatási kérelmet egy háztartásban élők csak egy alkalommal nyújthatnak be.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, akinek a családi háza tűzifával egyáltalán nem fűthető. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

A kérelmeket 2013. december 31. napjáig, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Bakonyjákói Kirendeltségén (Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) lehet benyújtani.

A kérelmeket a Képviselő-testület legkésőbb 2014. január 15. napjáig bírálja el. A döntést követő 10 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa támogatott részére történő kiszállításáról. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány az önkormányzat hivatalában, illetve www.bakonyjako.hu honlapon elérhető.